ПОЛИТИКА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За Ceca.bg защитата на личната информация е от изключително голямо значение. Ние дълбоко вярваме в правото на личността на поверителност и неприкосновеност. 

Тази декларация за поверителност обяснява как събираме и използваме Вашите лични данни, когато посещавате нашия сайт или се свързвате с нас; описва правата Ви и как можете да ги упражнявате.  

КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ?

Българското дружество ДЗЗД „Концерт Цеца“ (“Концерт Цеца” или „нас“, или „ние“) е администраторът на данни, отговорен за обработката на лични данни, описани в настоящата декларация за поверителност.

БЪРЗ ПОГЛЕД ВЪРХУ КЛЮЧОВИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ

ДЗЗД “Концерт Цеца” събира и използва личните данни, които ни предоставяте или които ние събираме за Вас, когато посещавате нашия сайт, с рекламна цел, като Ви предоставя своите продукти и услуги, осъществява връзка с Вас с цел маркетинг или други търговски цели, отговаря на Вашите запитвания относно продуктите ни, улеснява участието Ви в нашите оферти и промоции и анализира и подобрява качеството на своите продукти или услуги.

Достъпът до сайта ни и използването му от Ваша страна са предмет на общите условия на нашата Декларация за поверителност и всички приложими закони. Обработването на личните Ви данни ще се ограничава до това, което е необходимо във връзка с горепосочените цели. Ние ще искаме Вашите изрично съгласие само когато е необходимо чрез опции за получаване на съгласие, за да упражнявате пълен контрол върху информацията, която обработваме и съхраняваме за Вас. В противен случай ще обработваме Вашите лични данни само ако е необходимо за изпълнение на договора, сключен с Вас, за спазване на правното задължение на ДЗЗД Концерт Цеца и/или за целите на законните интереси на ДЗЗД Концерт Цеца.

Обикновено обработваме Вашите лични данни в Европейския съюз, но те може също така да се съхраняват в системи, базирани по целия свят, и може да се обработват от трети страни-доставчици на услуги , действащи от наше име. Тези системи и доставчици може да са базирани на територии извън ЕС, които не осигуряват ниво на защита на правото на неприкосновеност на личния живот еквивалентно на това в ЕС. В този случай ДЗЗД Концерт Цеца  ще приложи адекватни технически и организационни мерки за опазване на Вашите лични данни и осигуряване на ниво на защита, еквивалентно на това в страната на произход. Можете да потърсите допълнителна информация и да упражнявате правата си за достъп, коригиране, анулиране, възражения и преносимост на данни по отношение на личните си данни, като се свържете с нас на имейл адрес: marketing@ceca.bg 

Възможно е да променяме от време на време настоящата Декларация за поверителност, като публикуваме нейната актуализирана версия на сайтовете си. Ще оповестяваме всяка съществена промяна, за да можете напълно да разберете промените, които действително се прилагат. Моля, преглеждайте тази Декларация за поверителност често, за да сте винаги информирани за това как използваме личните Ви данни.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

Видът на информацията и на личните данни, които събираме за Вас, когато посещавате нашите сайтове или взаимодействате с нас, може да включва следното:

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Събираме и използваме Личните Ви данни за целите, посочени по-долу, на законна основа. Моля, имайте предвид, че доколкото вече имаме информация за Вас, можем да използваме тази информация за същите цели.

За законни търговски интереси: може да използваме Вашите лични данни (както обобщени, така и на индивидуална база) като данните Ви за контакт, Вашата сметка и електронни идентификационни данни, информация за покупките Ви в нашите магазини и онлайн с рекламна цел и с цел анализиране и подобряване на качеството на продуктите или услугите ни, както и за да Ви разберем като клиент.

Това също така означава, че анализираме информацията, която ни предоставяте, както и използването от Ваша страна на нашите сайтове или на продуктите и услугите ни, и използваме цялата тази информация, за да я подобрим и да Ви предложим по-добър потребителски опит (например анализираме какви уеб страници посещавате, кои продукти и услуги използвате и харесвате и как ги използвате).

Също така може да използваме личните Ви данни за законни търговски интереси като: генериране на обобщени статистически данни за потребителите на нашите продукти и услуги; подпомагане на сигурността и предотвратяване на измами; за целите на целостта на системата; да Ви напомняме по имейл за Вашата изоставена количка за пазаруване или да Ви изпращаме потвърждения за поръчки; улесняване нашите бизнес операции, управление на фирмените политики и процедури; за да имаме възможност да извършваме корпоративни сделки като сливане, продажба, реорганизация, прехвърляне на активи или фирми на ДЗЗД Концерт Цеца , придобиване, фалит или подобни събития; както и за други законни бизнес цели, разрешени от приложимото право, за които в същото време ще предоставим съответната информация.

За изпълнение на условията на даден договор: за закупуване на нашите продукти или услуги или за разработване на конкурс, състезание или промоция, в които може да участвате, за да осъществим промоцията и да се свържем с Вас, ако станете победител, за да можем да отговорим на всяка заявка за информация, направена чрез функциите „Свържете се с нас“.

Възможно е също така да използваме Вашата информация въз основа на съгласието Ви ако е предоставено, например за маркетингови цели и за приспособяване на нашите комуникации с Вас въз основа на Вашите профили чрез електронна поща, SMS, други електронни средства или по друг начин. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време; вижте какви права имате по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас?

За да спазваме правните си задължения като например поддържането на подходяща търговска документация, разглеждане на жалби, направени чрез службата ни за обслужване на клиенти, като спазваме законовите изисквания от страна на публичните органи и приложимите закони и разпоредби или друго, което се изисква от закона.

КОЛКО ДЪЛГО ПАЗИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Ще съхраняваме Вашите лични данни само докато е необходимо за целта, за която са ни предоставени или са събрани от нас (например за времето, необходимо за да отговорим на запитвания или да разрешим проблеми)

.

Затова може да запазим личите Ви данни за разумен период от време след последния Ви контакт с нас. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими, ги унищожаваме или изтриваме по безопасен начин. Вместо да унищожаваме или изтриваме личните Ви данни, може да ги направим анонимни, за да не могат да бъдат свързвани с Вас или отнесени към Вас. В някои случаи може да имаме законови или регулаторни задължения, които изискват от нас да съхраняваме конкретни записи за определен период от време.

С КОГО МОЖЕ ДА СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Можем да споделяме Вашите лични данни със:

МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Обикновено ще обработваме Вашите лични данни в рамките на Европейския съюз. 

В определени случаи можем да използваме някои доставчици-трети страни, които ни помагат да предоставяме бизнес услуги. Тези трети страни могат да имат достъп до или само да хостват Вашите лични данни, но винаги ще го правят съгласно нашите указания и договорни отношения. Когато тези трети страни се намират на територии (извън ЕС), които може да не предлагат ниво на защита на правото на неприкосновеност на личния живот, еквивалентно на това, което се прилага в рамките на ЕС, ще предприемаме всички необходими стъпки, за да проверяваме дали Вашите лични данни са защитени на адекватно ниво. Това ще се осъществява или чрез сключване на споразумения за трансфер на данни, или като се гарантира, че третите страни са сертифицирани по съответните схеми за защита на данните.

КАК ГАРАНТИРАМЕ СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Използваме различни физически, технически и административни стандарти, технологии и процедури за сигурност, които помагат за защитата на Вашите лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда на подходящо ниво в зависимост от чувствителността на информацията.

Предприемаме стъпки, за да ограничаваме достъпа до личните Ви данни на лица, които трябва да имат достъп до тях за една от целите, изброени в настоящата Декларация за поверителност. Освен това по договор гарантираме, че трета страна, която обработва Вашите лични данни, осигурява поверителност и интегритет на данните Ви по сигурен начин.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪХРАНЯВАМЕ ЗА ВАС?

Вие имате следните права:

В случай че имате оплакване относно начина, по който обработваме личните Ви данни, можете да ни го изпратите, като кликнете върху формуляра ни Свържете се с нас  или като се свърже с нашето длъжностно лице по защита на данните на имейл адрес: marketing@ceca.bg 

Може също да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните.

Ако имате въпроси относно обработката на личните Ви данни, настоящата Декларация за поверителност или ако желаете да упражните някое от посочените по-горе права, моля, свържете се с нас. Можете да ги изпратите, като кликнете върху формуляра ни Свържете се с нас  или като се свърже с нашето длъжностно лице по защита на данните на имейл адрес: marketing@ceca.bg 

Когато това е възможно и необходимо, ние ще направим всичко възможно да Ви предоставим права в рамките на един месец.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на бюлетин или маркетингови съобщения по всяко време безплатно, като следвате инструкциите в маркетинговата комуникация или дори сега, като използвате опцията за отписване от регистрация в нашия формуляр Свържете се с нас. Можете също да контролирате тези настройки от настройките на профила си, когато се прилага.

СОЦИАЛНИ МЕДИИ И ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Когато участвате в някой от нашите www.Ceca.bg профили или www.Ceca.bg присъства в някой от различните форуми на социалните медии като Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, YouTube и др., трябва да сте запознати и да знаете как се работи с предоставените инструменти от тези сайтове, които ви позволяват да избирате как да споделяте личните данни в профила(ите) си в социалните медии.

За тези форуми се прилагат практиките или политиките за защита на личните данни на тези трети страни, затова Ви препоръчваме да прочетете приложимите Декларации за поверителност, условията за ползване и свързаната с тях информация за това как се използват личните Ви данни в тези социални медии.

Освен това нашите сайтове може да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни; ако следвате тези връзки, ще излезете от нашите уебсайтове и мобилни приложения. Въпреки че тези уебсайтове на трети страни са избрани внимателно, ДЗЗД Концерт Цеца  не поема отговорност за използването на личните Ви данни от тези организации. За повече информация и подробности, моля, направете справка с раздела за Декларации за поверителност на данните на трети страни и изявлението за поверителност на уебсайта, който посещавате (ако е предоставено такова изявление).

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ДЗЗД Концерт Цеца 

ДЗЗД Концерт Цеца  има длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), което отговаря за спазването на закона за защита на данните. Можете да се свързвате по всяко време с длъжностното лице по защитата на данните на ДЗЗД Концерт Цеца  или с неговата служба по всяко време, ако имате въпроси, съмнения относно обработката на личните Ви данни или някакъв проблем, свързан със защитата на данните.
Можете да се свържете с ДЛЗД, като изпратите имейл на marketing@ceca.bg